A B O U T

Reseach Case By Year


2024
"Microwave-Transparent Metallic Metamaterials for Autonomous Driving Safety," 
Eun-Joo Lee, Jun-Young Kim, Young-Bin Kim and Sun-Kyung Kim*, Nat. Commun. (accepted​)
​◐ "Quantum Annealing-aided Design of an Ultrathin-Metamaterial Optical Diode,"
Seongmin Kim, Su-Jin Park, Seunghyun Moon, Qiushi Zhang, Sanghyo Hwang, Sun-Kyung Kim*, Tengfei Luo*, and Eungkyu Lee*, Nano Converg. 11, 16 (2024).
Minyeol Bae, Do Hyeon Kim, Sun-Kyung Kim*, and Young Min Song*, Nanophotonics 0 (2024).


2023
Geonhee Lee, Sojeong Jang, Young-Bin Kim , Donghwi Cho, Duwon Jeong, Soosang Chae, Jae-Min Myoung, Hyunwoo Kim*, Sun-Kyung Kim*, Jeong-O Lee*, Adv. Mater. 2301227 (2023).
 Jin-Woo Cho, Yun-Jo Lee, Jae-Hyun Kim, Run Hu*, Eungkyu Lee*, Sun-Kyung Kim*, ACS Nano 17, 10442 (2023).
Yun-jo Lee, Jae Seon Yu, Young-Seok Kim, Young Min Song *, Sun-Kyung Kim*, Curr. Appl. Phys. 51, 22 (2023).
Jae-Hyun Kim, Dong In Kim, Sun Sook Lee, Ki-Seok An, Soonmin Yim*, Eungkyu Lee*, Sun-Kyung Kim*, Nanophotonics 12,10 (2023).
Jiyun Shim, Yeon Uk Kim, Young-Bin Kim, Seul Gi Ji, Yeon Ju Kim, Yejin Jo, Eun Jung Lee, Do-Gyeong Yuk, Su Yeon Lee, Sun Sook Lee, Sun-Kyung Kim, Hyung-Seok Kim*, Jung Hwan Park*, Sunho Jeong*, Small Science 3,3 (2023).
Joo Hwan Ko, Do Hyeon Kim, Sun-Kyung Kim*, and Young Min Song*, iScience 26, 1(2023).


2022
Jae-Hyun Kim, Jin-Woo Cho, Injun Jeon, Kyung Taek Jeong, Hyuk-Jun Kang, Dae-Geun Choi, Jae Hyun Kim, Sun-Kyung Kim*, Opt. Express. 30, 23 (2022).
Young-Bin Kim, Jin-Woo Cho, Yun-Jo Lee, Dukkyu Bae, and Sun-Kyung Kim*, Light Sci. Appl. 11, 316 (2022).
Kang Min Lee, Se Eun Kim, Sun-Kyung Kim, and Sang Woon Lee*, Mater. Today Commun. 33, 104268 (2022).
Seungtae Oh, Jin-Woo Cho, Jihun Lee, Jeonghoon Han, Sun-Kyung Kim*, and Youngsuk Nam*, Adv. Sci. 9, 2202781 (2022).
Zhaochen Wang, Sun-Kyung Kim*, and Run Hu*, Matter, 5, 780 (2022).
Jin-Woo Cho, Sangsoon Yoon, Eun-Joo Lee, and Sun-Kyung Kim*, IEEE Photonics J. 14, 0616107 (2022).
Fan Yang, Kaifeng Chen, Yiting Zhao, Sun-Kyung Kim, Xiaobing Luo, and Run Hu*, Appl. Phys. Lett. 120, 053902 (2022)
Jin-Woo Cho, Eun-Joo Lee, and Sun-Kyung Kim*, J. Korean Phys. Soc. 81, 481 (2022)
     Jin-Woo Cho, Eun-Joo Lee, and Sun-Kyung Kim*, Nano Lett. 22, 380 (2022).
Insik Yun, Yeonghee Lee, Young-Geun Park, Hunkyu Seo, Won Gi Chung, Soo-Jin Park, Jin-Woo Cho, Jun Hyeok Lee, Ravi Prakash Srivastava, Rira Kang, Byunghong Lee*, Dahl-Young Khang*, Sun-Kyung Kim*, Jun Hong Noh*, and Jang-Ung Park*, Nano Energy 93, 106857 (2022)
Tae-Seop Song, Jin-Woo Cho, Jong-Ho Kim, Su-Kyung Kim, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 48, 3536 (2022).


2021
Eun-Joo Lee, Jin-Woo Cho, Young-Seok Kim, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Lett. 46, 5043 (2021).
Seungtae Oh, Jin-Woo Cho, Dasol Jeong, Kyungjun Lee, Eun-Joo Lee, Seongjong Shin, Sun-Kyung Kim*, and Youngsuk Nam*, ACS Appl. Mater. Interaces 13, 42724 (2021).
Changju Chae, Young-Bin Kim, Sun Sook Lee, Tae-Ho Kim, Yejin Jo, Hyung-Seok Kim, Sun-Kyung Kim*, Youngmin Choi*, and Sunho Jeong*, Energy Storage Mater. 40, 1 (2021).
Jin-Woo Cho, Sung-Jun Park, Su-Jin Park, Young-Bin Kim, Yoon-Jong Moon, and Sun-Kyung Kim*, Nano Lett. 21, 3974 (2021).
Young-Bin Kim, Jin-Woo Cho, Yoon-Jong Moon, Dukkyu Bae, and Sun-Kyung Kim*, Photonics Nanostructures: Fundam. Appl. 43, 100902 (2021).


2020
Jin-Woo Cho, Sung-Jun Park, Su-Jin Park, Young-Bin Kim, Ka-Youn Kim, Dukkyu Bae, and Sun-Kyung Kim*, ACS Photonics 7, 2748 (2020).
Junghwa Lee, Yoon-Jong Moon, Junhee Cho, Sangpil Park, Seunghun Baek, Minwoo Nam, Sun-Kyung Kim*, and Doo-Hyun Ko*, Adv. Energy Mater. 10, 2001450 (2020).
Jong-Ho Kim, Jin-Woo Cho, Su-Kyung Kim, Jae-Ho Kim, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 46, 28165 (2020).
Jin-Woo Cho, Soo-Kyung Chang, Sung-Jun Park, Seungtae Oh, Youngsuk Nam, and Sun-Kyung Kim*, Curr. Appl. Phys. 20, 1073 (2020).
Yejin Jo, Hye Jin Park, Young-Bin Kim, Sun Sook Lee, Su Yeon Lee, Sun-Kyung Kim*, Youngmin Choi*, and Sunho Jeong*, Adv, Funct. Mater. 30, 2004659 (2020).
Su-Kyung Kim, Jin-Woo Cho, Hyeong-Seop Im, Won-Chul Lim, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 46, 19484 (2020).
Sung-Jun Park, Young-Bin Kim, Yoon-Jong Moon, Jin-Woo Cho, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Express 28, 15472 (2020).


2019
Jin-Young Na, Sang-Soon Yoon, Young-Bin Kim, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Express 27, 37910 (2019).
Jin-Woo Cho, Kyung-Jun Lee, Tae-Il Lee, Young-Bin Kim, Dae-Geun Choi, Youngsuk Nam*, and Sun-Kyung Kim*, Nano Lett. 19, 7093 (2019).
Yongkook Park, Hyoseong Ahn, Kyutae Lee, Ji-Hyun Kim, Minwoo Nam, Junhee Cho, Joon Soo Han*, Sun-Kyung Kim*, and Doo-Hyun Ko*, Nanotechnology 30, 405202 (2019)
Sangyoon Ji, Jihun Park, Yejin Jo, Young-Bin Kim, Jiuk Jang, Sun-Kyung Kim*, Sunho Jeong*, and Jang-Ung Park*, Appl. Surf. Sci. 483, 1101 (2019).
Seung Hyun Lee, Kang Min Lee, Young-Bin Kim, Yoon-Jong Moon, Soo Bin Kim, Dukkyu Bae, Tae Jung Kim, Young Dong Kim, Sun-Kyung Kim*, and Sang Woon Lee*, J. Alloys Compd. 780, 400 (2019).


2018
Young-Bin Kim, Dea-Woong Hwang, Yoon‐Jong Moon, and Sun-Kyung Kim*, Appl. Opt. 57, 10271 (2018).
Yoon‐Jong Moon, Sang-Woo Kim, Hyeon Seok An, Jin-Young Na, Young-Bin Kim, Ji-Hyun Kim, Jang-Ung Park*, and Sun-Kyung Kim*, ACS Photonics 5, 4270 (2018).
Dae-Woong Hwang, Yoon‐Jong Moon, Jin-Woo Cho, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Lett. 43, 5114 (2018).
Eunah Kim, Jin-Woo Cho, Tri Khoa Nguyen, Trang Thi Thu Nguyen, Seokhyun Yoon, Jun-Hyuk Choi, Yun Chang Park, Sun-Kyung Kim*, Yong Soo Kim*, and Dong-Wook Kim*, Nanoscale 10, 18920 (2018).
Jin-Woo Cho, Tae-Il Lee, Da-Som Kim, Keum-Hwan Park, Yeong-Seok Kim, and Sun-Kyung Kim*, J. Opt. 20, 09LT01 (2018).
Van Tu Nguyen, Woongbin Yim, Sae June Park, Byung Hee Son, Young Chul Kim, Thi Thanh Cao, Yumin Sim, Yoon‐Jong Moon, Van Chuc Nguyen, Maeng‐Je Seong, Sun‐Kyung Kim, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, and Ji‐Yong Park*, Adv. Funct. Mater. 28, 1802572 (2018).
Sang-Woo Kim, Byeong Wan An, Eunjin Cho, Byung Gwan Hyun, Yoon-Jong Moon, Sun-Kyung Kim*, and Jang-Ung Park*, Nano Lett. 18, 3865 (2018).
Tae-Il Lee, Jin-Woo Cho, Dasol Jeong, Kyung-Jun Lee, Bo-Young Park, Tae Jung Kim, Young Dong Kim, Young-Seok Kim, Yungsuk Nam, and Sun-Kyung Kim*, Phys. Status Solidi A 215, 1800287 (2018).
Dae-Woong Hwang, Jin-Woo Cho, and Sun-Kyung Kim*, J. Korean Phys. Soc. 73, 567 (2018).
Yoon-Jong Moon, Ji-Hyun Kim, Jin-Woo Cho, Jin-Young Na, Tae-Il Lee, Donghyun Lee, Dukkyu Bae, Euijoon Yoon, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Express 26, A450 (2018).
Eunah Kim, Jin-Woo Cho,  Bo Ra Kim, Trang Thi Thu Nguyen, Yoon-Ho Nam, Sun-Kyung Kim, Seokhyun Yoon, Yong Soo Kim, Jung Ho Lee, and Dong-Wook Kim*, Adv. Mater. Interf. 5, 1701637 (2018).
Young Zo Yoo, Jin-Young Na, Yoon Soo Choi, Yeong Jin Lim, Ji-Hyun Kim, Young-Bin Kim, Jae-Ho Kim, Sun-Kyung Kim*, and Tae-Yeon Seong*, Small 14, 1800056, Front Cover (2018).
Yoon-Jong Moon, Jin-Young Na, Yong Hyun Park, Soo Bin Kim, Sang Woon Lee*, and Sun-Kyung Kim*, ACS Photonics 5, 752 (2018).
Jong-Moo Kim, Keum-Hwan Park, Da-Som Kim, Bo-yeon Hwang, Sun-Kyung Kim, Hee-Man Chae, Byeong-Kwon Ju*, and Young-Seok Kim*, Appl. Surf. Sci. 429, 138 (2018).


2017
Jin-Sung Park, Kyoung-Ho Kim, Min-Soo Hwang, Xing Zhang, Jung Min Lee, Jungkil Kim, Kyung-Deok Song, You-Shin No, Kwang-Yong Jeong, James F. Cahoon, Sun-Kyung Kim*, and Hong-Gyu Park*, Nano Lett. 17, 7731 (2017).
Seung Hyun Lee, Soo Bin Kim, Yoon-Jong Moon, Sung Min Kim, Hae Jun Jung, Myung Su Seo, Kang Min Lee, Sun-Kyung Kim*, and Sang Woon Lee*, ACS Photonics 4, 2937 (2017).
Jin-Young Na, Yoon-Jong Moon, Ji-Hyun Kim, Dukkyu Bae, and Sun-Kyung Kim*, Phot. Nano. Fund. Appl. 27, 42 (2017).
Jae-Seong Park, Young Hoon Sung, Jin-Young Na, Daesung Kang, Sun-Kyung Kim, Heon Lee, and Tae-Yeon Seong*, Opt. Express 25, 17556 (2017).
Dasol Jeong, Junghun Lee, HiKi Hong, Dukhyun Choi, Jin-Woo Cho, Sun-Kyung Kim*, and Yungsuk Nam*, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 169, 270 (2017).
     Da-Som Kim, Jin-Woo Cho, KeumHwan Park, Young-Seok Kim*, and Sun-Kyung Kim*, Curr. Appl. Phys. 17, 1015 (2017).
     Jun-Youn Won, Dae-Hyun Kim, Daesung Kang, Jun-Suk Sung, Da-Som Kim, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, Phys. Status Solidi A. 214, 1600789 (2017).
Sangyoon Ji, Jiuk Jang, Eunjin Cho, Si-Hoon Kim, Eun-Seok Kang, Jihoon Kim, Han-Ki Kim, Hoyoul Kong, Sun-Kyung Kim, Ju-Young Kim, and Jang-Ung Park*, Adv. Mat. 29, 1700538 (2017).
Jae-Seong Park, J-H Kim, Jin-Young Na, D-H Kim, Daesung Kang, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, J. Alloys Compd. 703, 198 (2017).
Da-Som Kim, and Sun-Kyung Kim*, J. Korean Phys. Soc. 70, L7 (2017).
Jun Ho Kim, Hyeong-Seop Im, Dae-Woong Hwang, Sun-Kyung Kim, Dukkyu Bae, Young-Zo Yoo, Kyeong-Seok Lee, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 43, 3693 (2017).
Jun-Yong Kim, Jae-Seong Park, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Dae-Sung Kang, and Tae-Yeon Seong*, Microelectron. Eng. 169, 29 (2017).
◐ “Formation of indium tin oxide nanodots/Ag nano wire electrode as a current spreader for near ultraviolet AlGaN-based light-emitting diodes,”
Jae-Seong Park, Jeo-Ho kim, Jun-Young Kim, Dae-Hyun Kim, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Daesung Kang, and Tae-Yeon Seong*, Nanotechnology 28, 045205 (2017).
◐ “Electron transport layer-free inverted organic solar cells fabricated with highly transparent low-resistance indium gallium zinc/Ag/indium gallium zinc oxide multilayer electrode,”
Jun Ho Kim, Sung-Nam Kwon, Seok-In Na, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, Hyeong-Seop Im, and Tae-Yeon Seong*, J. Electron. Mater. 46, 2140 (2017).


2016
Daesung Kang, Da-Som kim, Sun-Kyung Kim, Kiyoung Song, Myunghoon Jung, Hwanhee Jeong, June-O Song, and Tae-Yeon Seong*, Philos. Mag. 96, 2919 (2016).
Jae-Ho Kim, Dae-Hyun Kim, Sun-Kyung Kim, Dukkyu Bae, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 42, 14071 (2016).
Jun Ho Kim, Da-Som Kim, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, Jeong Hwan Lee, Sang-Woo Kim, and Tae-Yeon Seong*, J. Electron. Mater. 45, 4265 (2016).
Yoon-Jong Moon, Dae-Young Moon, Jeonghwan Jang, Jin-Young Na, Jung-Hwan Song, Min-Kyo Kim, Sunghee Kim, Dukkyu Bae, Eun Hyun Park, Yongjo Kim, Sun-Kyung Kim*, and Euijoon Yoon*, Nano Lett. 16, 3301 (2016).
Hoo-Cheol Lee, Jin-Young Na, Yoon-Jong Moon, Jin-Sung Park, Ho-Seok Ee, Hong-Gyu Park, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Lett. 41, 1578 (2016).
     Ho-Seok Ee, Hong-Gyu Park, and Sun-Kyung Kim*, Appl. Opt. 55, 1029 (2016).
Daesung Kang, Myunghoon Jung, Eunsil Choi, Kiyoung Song, Hwanhee Jeong, June-O Song, Da-Som Kim, Sun-Kyung Kim, and Tae-Yeon Seong*, J. Solid State Sci. Technol.  5, Q1 (2016).


2015
Minji Gwon, Sujung Kim, jiaqi Li, Xiumei Xu, Sun-Kyung Kim, Eunsongyi Lee, Dong-Wook Kim*, and Chang Chen*, J. Appl . Phys. 118, 213102 (2015)..
Jun Ho Kim, Da-Som Kim, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, Jeong Hwan Lee, Sang-Woo Kim, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 42, 3473, (2015).
Jun-Ho Kim, Yoon-Jong Moon, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 41, 14805 (2015).
Max N. Mankin, Rovert W. Day, Ruixuan Gao, You-Shin No, Sun-Kyung Kim, Arthur A. McClelland, David C. Bell, Hong-Gyu Park, and Charles M, Lieber*, Nano Lett. 15, 4776 (2015).
Yoon-Jong Moon, Jin-Young Na, and Sun-Kyung Kim*, Appl. Opt. 54, 6053 (2015).
Jun-Ho Kim, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, J. Electron. Mater. 44, 3967 (2015).
Dae-Hyun Kim, Han-Kyeol Lee, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, Superlattices Microstruct. 83, 635 (2015).
sHan-Kyeol Lee, Jin-Young Na, Yoon-Jong Moon, Tae-Yeon Seong, and Sun-Kyung Kim*, Curr. Appl. Phys. 15, 833 (2015).
Thomas J. Kempa, D. Kwabena Bediako, Sun-Kyung Kim, Hong-Gyu Park, and Daniel G. Nocera*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 112, 5309 (2015).
Dae-Hyun Kim, Jun-Ho Kim, Han-Kyeol Lee, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Jung Hwan Lee, Sang-Woo Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, J. Mater. Res. 30, 1593 (2015).
Robert W. day, Max N. Mankin, Ruixuan Gao, You-Shin No, Sun-kyung Kim, David C. Bell, Hong-Gyu Park*, and Charles M. Lieber*, Nat. Nanotechnol. 10, 345 (2015).
Jun-Ho Kim, Han-Kyeol Lee, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, Ceram. Int. 41, 8059 (2015).
Hu-Cheol Lee, Jin-Young Na, Yoon-Jong Moon, and Sun-Kyung Kim*, J.Korean Phys. Soc. 66, 924 (2015).
Jun Ho Kim, Hankyeol Lee, Jin-Young Na, Sun-Kyung Kim, Young-Zo Yoo, and Tae-Yeon Seong*, Curr. Appl. Phys. 15, 452 (2015).


2014
Sun-Kyung Kim, Xing Zhang, David J. Hill, Kyung-Deok Song, Jin-Sung Park, Hong-Gyu Park*, and James F. Cahoon*, Nano Lett. 15, 753 (2015).
Kyung-Deok Song, Thomas J. Kempa, Hong-Gyu Park, and Sun-Kyung Kim*, Opt. Express 22, A992 (2014).
Sun-Kyung Kim, Kyung-Deok Song, Thomas J. Kempa, Robert W. Day, Charles M. Lieber*, and Hong-Gyu Park*, ACS Nano 8, 3707 (2014).
Sun-Kyung Kim and Hong-Gyu Park*, J.Korean Phys. Soc. 64, 471 (2014).
Jin-Young Na, Hyun-Kyong Cho, and Sun-Kyung Kim*, Appl. Phys. Express 7, 022101 (2014).


2013
Thomas J. Kempa, Sun-Kyung Kim, Robert W. Day, Hong-Gyu Park*, Daniel G. Nocera*, and Charles M. Lieber*, J. Am. Chem. Soc. 135, 18354 (2013).
Sun-Kyung Kim, Kyung-Deok Song and Hong-Gyu Park*, Appl. Phys. Express 6, 092302 (2013).
◐ “Nanowires and their photonic applications,”
Sun-Kyung Kim, Thomas J. Kempa, Charles M. Lieber and Hong-Gyu Park, in (Book) Sarhan. M. Musa (ed.) Computational Nanophotonics: Modeling and Applications, Chapter 3, CRC Press Book (2013).
Sun-Kyung Kim and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 21, 14566 (2013).
Thomas J. Kempa, Robert W. Day, Sun-Kyung Kim, Hong-Gyu Park, and Charles M. Lieber*, Energy Environ. Sci. 6, 719 (2013).


2012
Ho-Seok Ee, Kyung-Deok Song, Sun-Kyung Kim, and Hong-Gyu Park*, Isr. J. Chem. 52, 1027 (2012).
Sun-Kyung Kim, Kyung-Deok Song, and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 20, A997 (2012).
Sun-Kyung Kim, Robert W. Day, James F. Cahoon, Thomas J. Kempa, Kyung-Deok Song, Hong-Gyu Park*, and Charles M. Lieber*, Nano Lett. 12, 4971 (2012).
Sun-Kyung Kim, Ho-Seok Ee, Kyung-Deok Song, and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 20, 17230-17236 (2012).
Thomas J. Kempa, James F. Cahoon, Sun-Kyung Kim, Robert W. Day, David C. Bell, Hong-Gyu Park*, and Charles M. Lieber*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 1409 (2012).


2011
Soon-Hong Kwon, Ju-Hyung Kang, Sun-Kyung Kim, and Hong-Gyu Park*, IEEE J. Quantum Electron 47, 1346 (2011).
Ju-Hyung Kang, Sun-Kyung Kim, Kwang-Yong Jeong, Yong-Hee Lee, Min-Kyo Seo*, and Hong-Gyu Park*, Appl. Phys. Lett. 98, 211116 (2011).
Ho-Seok Ee, Sun-Kyung Kim, Soon-Hong Kwon, and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 19, 1609 (2011).
Sun-Kyung Kim, Ho-Seok Ee, Woonkyung Choi, Soon-Hong Kwon, Ju-Hyung Kang, Yoon-Ho Kim, Hoki Kwon, and Hong-Gyu Park*, Appl. Phys. Lett. 98, 011109 (2011).


2010
Soon-Hong Kwon, Ju-Hyung Kang, Christian Seassal, Sun-Kyung Kim, Philippe Regreny, Yong-Hee Lee, Charles M. Lieber*, and Hong-Gyu Park*, Nano Lett. 10, 3679 (2010).
Sun-Kyung Kim, Jin Wook Lee, Ho-Seok Ee, Yong-Tae Moon, Soon-Hong Kwon, Hoki Kwon, and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 18, 11025 (2010).
Kyeong-Jae Byeon, Eun-Ju Hong, Hyoungwon Park, Kyung-Min Yoon, Hyun Don Song, Jin Wook Lee, Sun-Kyung Kim, Hyun Kyong Cho, Ho Ki Kwon, and Heon Lee*, Semicond. Sci. Technol. 25, 035008 (2010).


2003 ~ 2009
◐ “Polarized vertical beaming of an engineered hexapole mode laser,”
Ju-Hyung Kang*, Min-Kyo Seo, Sun-Kyung Kim, Se-Heon Kim, Myung-Ki Kim, Hong-Gyu Park, Ki-Soo Kim, and Yong-Hee Lee, Opt. Express 17, 6074-6081 (2009).
◐ “Metal mirror assisting light extraction from patterned AlGaInP light-emitting diodes,”
Sun-Kyung Kim, Hyun Don Song, Ho-Seok Ee, Hyun Min Choi, Hyun Kyong Cho, Yong-Hee Lee, and Hong-Gyu Park*, Appl. Phys. Lett. 94, 101102 (2009).
◐ “Characteristics of dielectric-band modified single-cell photonic crystal lasers,”
You-Shin No, Ho-Seok Ee, Soon-Hong Kwon*, Sun-Kyung Kim, Min-Kyo Seo, Ju-Hyung Kang, Yong-Hee Lee, and Hong-Gyu Park*, Opt. Express 17, 1679 (2009).
◐ “Laser liftoff GaN thin-film photonic crystal GaN-based light-emitting diodes,”
Hyun Kyong Cho*, Sun-Kyung Kim, Duk Kyu Bae, Bong-Cheol Kang, Jeong Soo Lee, and Yong-Hee Lee, IEEE Photon. Technol. Lett. 20, 2096 (2008).
◐ “Efficient GaN slab vertical light-emitting diode covered with a patterned high- index layer,”
Sun-Kyung Kim*, Hyun Kyong Cho, Duk Kyu Bae, Jeong Soo Lee, Hong-Gyu Park, and Yong-Hee Lee, Appl. Phys. Lett. 92, 241118 (2008).
◐ “An improved non-alloyed ohmic contact Cr/Ni/Au to n-type GaN with surface treatment,”
     Hyun Kyong Cho*, Sun-Kyung Kim, and Jeong Soo Lee, J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 175107 (2008).
◐ “Angle-tuned, evanescently-decoupled reflector for high-efficiency red light-emitting diode,”
Sun-Kyung Kim*, Hyun Kyong Cho, Kyung Keun Park, Junho Jang, Jeong Soo Lee, Kyung Wook Park, Youngho Park, Ju-Young Kim, and Yong-Hee Lee, Opt. Express 16, 6026 (2008).
◐ “High-efficiency Si-gel-encapsulated GaN-based photonic crystal blue light-emitting diodes,”
Sun-Kyung Kim*, Hyun Kyong Cho, Junho Jang, Jeong Soo Lee, and Yong-Hee Lee, J. Korean Phys. Soc. 52, 1026 (2008).
◐ “Light extraction enhancement from nanoimprinted photonic crystal GaN-based blue light emitting diodes,”
Hyun Kyong Cho*, Junho Jang, Jeong-Hyeon Choi, Jaewan Choi, Jongwook Kim, Jeong Soo Lee, Beomseok Lee, Young Ho Choe, Ki-Dong Lee, Sang Hoon Kim, Kwyro Lee, Sun-Kyung Kim, and Yong-Hee Lee, Opt. Express 14, 8654 (2006).
◐ “Vertical beaming of wavelength-scale photonic crystal resonators,”
Se-Heon Kim*, Sun-Kyung Kim, and Yong-Hee Lee, Phys. Rev. B 73, 235117 (2006).
◐ “Loss management using parity-selective barriers for single-mode, single-cell photonic crystal resonators,”
Sun-Kyung Kim*, Guk-Hyun Kim, Se-Heon Kim, Yong-Hee Lee, Sung-Bock Kim, and In Kim, Appl. Phys. Lett. 88, 161119 (2006).
◐ “Curved-microfiber photon coupling for photonic crystal light emitter,”
In-Kag Hwang*, Sun-Kyung Kim, Jin-Kyu Yang, Se-Heon Kim, Sang Hoon Lee, and Yong-Hee Lee, Appl. Phys. Lett. 87, 131107 (2005).
◐ “Experimental confirmation of whispering gallery modes with different parities in elliptical microdisks,”
Sun-Kyung Kim*, Se-Heon Kim, Guk-Hyun Kim, and Yong-Hee Lee, J. Korean Phys. Soc. 47, L1 (2005).
◐ “Lithographic tuning of photonic-crystal unit-cell resonators with InGaAs/GaAs quantum dots emitting at 1.2 um,”
Y.-S. Choi*, S.-K. Kim, S.-H. Kim, H.-G. Park, Y.-H. Lee, I. N. Kaiander*, F. Hopfer, R. L. Sellin, and D. Bimberg, J. Vac. Sci. Technol. B 23, 252 (2005).
◐ “Photonic quasicrystal single-cell cavity mode,”
Sun-Kyung Kim*, Jee-Hye Lee, Se-Heon Kim, In-Kag Hwang, Yong-Hee Lee, and Sung-Bock Kim, Appl. Phys. Lett. 86, 1 (2005).
◐ “Small, low-loss heterogeneous photonic bandedge laser,”
Soon-Hong Kwon*, Se-Heon Kim, Sun-Kyung Kim, Yong-Hee Lee, and Sung-Bock Kim, Opt. Express 12, 5356 (2004).
◐ “Highly directional emission from few-micron size elliptical microdisks,”
Sun-Kyung Kim*, Se-Heon Kim, Guk-Hyun Kim, Hong-Gyu Park, Dong-Jae Shin, and Yong-Hee Lee, Appl. Phys. Lett. 84, 861 (2004).
◐ “Characteristics of a stick resonator in a two-dimensional photonic crystal slab,”
Se-Heon Kim*, Guk-Hyun Kim, Sun-Kyung Kim, Hong-Gyu Park, Yong-Hee Lee, and Sung-Bock Kim, J. Appl. Phys. 95, 411 (2004).
◐ “Single-mode operation of two-dimensional photonic crystal laser with central post,”
Hong-Gyu Park*, Sun-Kyung Kim, Soon-Hong Kwon, Guk-Hyun Kim, Se-Heon Kim, Han-Youl Ryu, Sung-Bock Kim, and Yong-Hee Lee, IEEE Photon. Technol. Lett. 15, 1327 (2003).